Att elektroniska leksaker kan innehålla bly är kanske inte så förvånande eftersom det finns mycket metaller i all elektronik, men med tanke på att bly och andra tungmetaller varit förbjudna i elektriska och elektroniska leksaker för barn sedan 2006 (RoHS-direktivet) förväntar man sig att det inte är fallet. Vid analys 2009 visade sig en tredjedel innehålla mer bly än vad som var tillåtet och det blir intressant att följa den utvecklingen framöver. I början av 2011 gjordes en undersökning av bly i leksaker, alltså inte bara elektriska leksaker, och då fann man att drygt 21 % av dem innehöll för mycket bly.

För barn är faran med bly att den kan orsaka skador på nervsystemet och  påverka barnets intellektuella utveckling negativt och bly är ett av PRIO-ämnena, utfasnings- och prioriterat riskminskningsämne. Och oavsett om en leksak, eller något annat, inte är avsett att sugas på så kommer barnet att smaka på det vilket innebär att det får i sig läckande ämnen. För det är just läckaget som är intressant när man analyserar. Det är de läckande ämnena som man tittar på vid analysen eftersom det är dem som barnet kan få i sig. Det nya leksaksdirektivet, som började tillämpas den 20 juli i år,  innehåller de krav som ställs på leksaker för små barn. Här finns 19 metaller uppräknade med en högsta halt som är tillåten för migration. I det tidigare direktivet fanns 8 metaller med så det är mer än en fördubblad ökning.

En fråga att ställa sig är hur man som förälder ska veta vilka produkter man kan köpa till sitt barn, om man  nu är noga med vad barnet kommer i kontakt med, och det är nog alla föräldrar! I en leksaksaffärer där jag ställde frågan fick jag en  axelryckning till svar och en kommentar i stil med “Jag följer de regler som finns och jag har gett det till mina barn och de har inte tagit skada av det”…
Det enda man kan kräva av en person som säljer leksaker, och även andra produkter, är att få reda på om produkten innehåller mer än 0.1 % av något av de ämnen som finns upptagna på kandidatförteckningen. Den innehåller de ämnen som är mest farliga och med det avses mutagena, cancerframkallande eller reproduktionstoxiska ämnen. Det har man rätt att få reda på inom 45 dagar och detta är alltså de allra värsta ämnena. Att få veta vilka andra ämnen som produkten är tillverkad av är därför mycket svårt.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *